Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Orion Andrzej Ciuraj otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WZP 2014-2020 na realizację projektu pn. Instalacja fotowoltaiczna odnawialnym źródłem energii dla PHU Orion Andrzej Ciuraj w Szczecinie
Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202, w ramach Osi priorytetowej II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Realizacja projektu polega na umieszczeniu naziemnej oraz dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,22 kWp, będącej urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacje dostarczają firmie alternatywne, odnawialne źródło energii elektrycznej. Głównym celem realizacji projektu jest wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej jako alternatywnego źródła energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu wpłynie w bezpośredni sposób na osiąganie celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Utworzenie instalacji fotowoltaicznych w PHU Orion Andrzej Ciuraj przyczyni się do zwiększenia udziału czystej energii w bilansie energetycznym województwa zachodniopomorskiego. Instalacje fotowoltaiczne umożliwią wykorzystanie czystej, powszechnie dostępnej energii promieniowania słonecznego do wytworzenia energii elektrycznej, niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Celem głównym projektu jest wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej jako alternatywnego źródła energii elektrycznej od 2019 r.
Celowi głównemu podporządkowane są następujące cele szczegółowe:

 • uniezależnienie od jednego dostawcy energii,
 • rozwój działalności inwestycyjnej poza działalnością podstawową,
 • utworzenie infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wzrost świadomości w zakresie alternatywnych rozwiązań.

Po określeniu celów szczegółowych wyznaczono cele ogólne projektu, wśród których można wyróżnić:

 • ograniczenie pozyskiwania energii z nieodnawialnych zasobów naturalnych,
 • zmniejszone zanieczyszczenia środowiska.

 

Bezpośrednimi rezultatami realizacji projektu będą:

 • Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1 szt.
 • Dodatkowa zdolność wywarzania energii odnawialnej: 0,03922 MW
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 24,75 [tony równoważnika CO2/rok]
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 30,49 [MWht/rok].

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to 85%.